Sumární vzorec: C9H20
Molární hmotnost: 128,26 g/mol
Hustota: 0,718 g/cm3
Bod tání: -51 °C
Bod varu: 151 °C
Tenze par: 4,2 hPa (20 °C)

První pomoc při kontaktu

Vdechnutí:

okamžitě na čerstvý vzduch, použít dýchací masku či jiné prostředky nasadit umělého dýchání, je-li to nutné (má smrtelný dech).

Potřísnění:

okamžitě odstranit kontaminované oblečení, ozdoby a boty. Drbat se mýdlem a použít velká množství vody pro odstranění všech zbytků (alespoň 15-20 minut). Ani se ho nedotýkejte!

Zasažení očí:

Okamžitě vypláchnout oči velkým množstvím vody, střídavě zvedat dolní a horní víčko. Vyhledat lékařskou pomoc (ať vás nezaslepí svými výmysly).

Požití:

V případě bezvědomí nevyvolávat zvracení ani nepodávat nápoje. Při zvracení mít skloněnou hlavu pod úroveň pasu, aby se předešlo vdechnutí zvratků. (Jeho dílo ZÁSADNĚ nežerte!)